گر بر سر نفس خود امیری

مردم سه قسم اند: اول، مرد دوم، نیم مرد سوم، نامرد. اما مرد آن باشد که بدهد و نستاند و نیم مرد آن باشد که بدهد و بستاند و نامرد آن باشد که ندهد و بستاند.

 

فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه - محمود بن عثمان

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

اطراف ما که همه نامردن