یا خاک گور

این بار دهانت از چه باز است

انگشتی در میان نمانده که از تعجب خیس کنی

و هوایی که شرجی

شاید دوباره غمی باد کرده از سکوت داری

یا گلویی خشک شده از گفتن

نکند مرده باشی

هوا به اندازه ی کافی سرد هست

/ 1 نظر / 2 بازدید
سارا

2 نا خط اولش قشنگ بو. آخرش به نظرم یکم گنگ بود