تناقض

- «چه ماشین مدل بالایی!

پشت شیشه اش چی نوشته؟»

- - «نوشته یـ ـا حـ ـسـ ـیـ ـن جـ ـانـ ـم

چه عروسک قشنگی هم پشت ماشینشه!»

- «اون سگه رو می گی؟»

/ 1 نظر / 2 بازدید
بارن

راستی اگه شما بخوای پشت ماشینتون یک شعر تاثیر گذار و زیبا بنویسید چی مینویسید!