فاطمه

***

ما یصنع الصائم بصیام إذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه

 هرگاه روزه دار زبان و گوش و چشم و جوارحش را از آنچه که بر آنها حرام است حفظ نکرده باشد حق روزه را ادا نکرده است.

بحار الانوار ج96ص295

***

إن کنت تعمل بما أمرناک و تنهتی عما زجرناک عنه فأنت من شیعتنا و إلا فلا

اگر به آنچه به شما امر می کنیم عمل می کنید و از آنچه شما را بر حذر می داریم دوری می جویید از شیعیان ما هستید و الا هرگز

بحارالانوار ج68ص155

/ 1 نظر / 11 بازدید
رسته خاک

با آوای زیبای سحر این روز ها کمی به صبر ایوبم اضافه می شود کمی بیشتر از خوشبختی آرامم یا علی.