فلک لعبت باز

از فتنه ی این دنیا غافل نباید شدن ... که به مقراض طراری ... از لباس تقوای ما قواره ها می سازد و جامه ی تقوا را بر ما کوتاه می گرداند.

***

روزی پیغامبر ما (ص) در انگشت مبارک، انگشترین را سه نوبت گردانید. در حال، جبرئیل از حضرت رب جلیل بر آن پیغمبر جمیل فرود آمد و گفت: خدای تعالی می فرماید که «شما می پنداریدکه شما را برای بازی آفریده ایم؟»

***

عقل در نهاد آدمی بر مثال شیر است و نفس امّاره بر مثال روباه. صدهزار بار خاک بر سر عقل شیری باد که از نفس روباهی فرو ماند و عاجز گردد.

***

سخن حق آشکارا به بانگ بلند باید گفت نه در زیر گلیم و در خفیه.

 

دقایق الحقایق - شیخ احمد رومی

/ 3 نظر / 4 بازدید
باد مهربون

سرانجام خداوند انسان را آفرید و به او گفت: تو انسان هستی. تنها مخلوق هوشمند روی تمام زمین. تو می توانی از هوش خودت استفاده کنی و سروری همه موجودات را برعهده بگیری و بر تمام جهان تسلط داشته باشی و تو بیست سال عمر خواهی کرد. انسان گفت:

سارا

بسی لذت بردیم ××× راستی ظاهرا امام رضا ما رو طلبید. 4ام تا 8ام میام مشهد.البته پنجم امتحان میان ترم دارم.ولی نمی رم امتحان بدم [نیشخند]

سارا

اون سه نقطه احیانا اسلام نبود که؟[نیشخند]