مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

نقویه

البخل أذمّ الاخلاق

بخل ناپسندیده ترین خلق و خوی است

مسندالامام الهادی ص302

***

فإن کثرة‌ الملق یهجم علی الظنة‌

تملق بسیار، بدگمانی به بار می آورد

مسندالامام الهادی ص302

***

أذکر حسرات التفریط بأخذ تقدیم الحزم

افسوس کوتاهی های گذشته را با تلاش در آینده جبران کن

مسندالامام الهادی ص304


***

الحسد ماحق الحسنات

حسد نیکوییها را نابود می سازد

مسندالامام الهادی ص302

***

الجاهل أسیر لسانه

نادان، اسیر زبان خویش است

مسندالامام الهادی ص304

***

من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه

هرکه از خود راضی باشد خشمگیران بر او زیاد خواهند بود

مسندالامام الهادی ص303

***

التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطاه

فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند

المحجة‌البیضاء ج5ص225

***

الهزل فکاهة‌ السفهاء و صناعة‌ الجهال

مسخرگی ، تفریح سفیهان و کار جاهلان است

مسندالامام الهادی ص304

***

خیر من الخیر فاعله و اجمل من الجمیل قائله و ارجح من العلم حامله و شر من الشر جالبه و اهول من الهول راکبه

بهتر از نیکی، نیکوکار است و زیباتر از زیبایی، گوینده آن است و برتر از علم، حامل آن است و بدتر از بدی، عامل به آن است و وحشتناکتر از وحشت، آورنده آن است

مسندالامام الهادی ص304

***

اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور فحرام ان یظن باحد سوء حتی یعلم ذلک منه و اذا کان الجور اغلب فیه من العدل فلیس لاحد ان یظن باحد خیرا ما لم یعلم ذلک منه

هرگاه در زمانه ای عدل بیش از ظلم رایج باشد بدگمانی به دیگری حرام است مگر آنکه آدمی بدی از کسی ببیند و هرگاه در زمانه ای ظلم بیش از عدل باشد تا وقتی که آدمی خیری از کسی نبیند نباید به او خوش بین باشد

مسندالامام الهادی ص304

پيام ها ()    + امیـــر ; ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱٢