مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

فلک لعبت باز

از فتنه ی این دنیا غافل نباید شدن ... که به مقراض طراری ... از لباس تقوای ما قواره ها می سازد و جامه ی تقوا را بر ما کوتاه می گرداند.

***

روزی پیغامبر ما (ص) در انگشت مبارک، انگشترین را سه نوبت گردانید. در حال، جبرئیل از حضرت رب جلیل بر آن پیغمبر جمیل فرود آمد و گفت: خدای تعالی می فرماید که «شما می پنداریدکه شما را برای بازی آفریده ایم؟»

***

عقل در نهاد آدمی بر مثال شیر است و نفس امّاره بر مثال روباه. صدهزار بار خاک بر سر عقل شیری باد که از نفس روباهی فرو ماند و عاجز گردد.

***

سخن حق آشکارا به بانگ بلند باید گفت نه در زیر گلیم و در خفیه.

 

دقایق الحقایق - شیخ احمد رومی

پيام ها ()    + امیـــر ; ٤:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٠